5 juli 2018

Bruine eikenpage na 22 jaar terug in Zuid-Holland.


Terugdoor boswachter Casper Zuyderduyn >>

De Bruine eikenpage is een landelijk bedreigde dagvlinder die tot voor kort alleen nog maar rondvloog in de duinen tussen Petten en Zandvoort en op een beperkt aantal vliegplaatsen in het zuidoosten van Nederland. De rupsen leven op lage kwijnende eikjes in zon beschenen bosranden en half open duin. Tot 1996 was de soort ook bekend van een aantal populaties in Boswachterij Noordwijk, de enige bekende vliegplaats in Zuid-Holland.

In juli 2016 zag Johan Goudzwaard na 20 jaar, waarin de dieren niet gezien waren, weer één exemplaar in de binnenduinrand van de Boswachterij. De vlinder was nectar aan het drinken op een bloeiende braam. Aangezien in de buurt van deze vindplaats geen kleine eikjes aanwezig waren en het bij deze ene vlinder bleef, kon niet worden uitgesloten dat het hier om een zwerver ging van bijvoorbeeld de bekende populaties in Noord-Holland.

In 2017 is er intensief gezocht in de stille hoop dat er toch nog ergens een populatie in Boswachterij Noordwijk aanwezig was. Helaas leverde dit geen vlinders op. De verrassing was daarom groot toen ik 23 juni dit jaar toch nog bruine eikenpages aantrof. Het ging om minstens 8 exemplaren die een paar honderd meter ten noordwesten van de vindplaats van 2016 rondvlogen. Het terrein waar de vlinders vliegen lijkt geschikt leefgebied en het is aannemelijk dat de soort zich hier voortplant. Het beheer de afgelopen jaren was gericht op het open houden van de duinen met geleidelijke overgangen naar het gemengd duinbos. De aanwezigheid van deze bijzondere vlindersoort duidt erop dat met goed beheer geschikt leefgebied in dit duingebied ontstaat.